نرم افزار LunarPhase

این نرم افزار فاز فعلي ماه را به صورت هندسي نشان ميدهد و همچنين بسياري كاربرد هاي ديگر نيز دارد.

 

منبع : سایت نجوم ایران