نرم افزار Hr Trace

نرم افزاری اختصاصی در رابطه با شناسایی و برسی خوشه های ستاره ای.

 

منبع : سایت نجوم ایران