نرم افزار Altair

اين برنامه ساعت نجومي محلي و تاريخ ژولين و زمان عام و ... را محاسبه ميكند.

 

منبع : سایت نجوم ایران