نرم افزار SunCycle

نرم افزار سان سايكل تقويمي است كه طلوع و غروب خورشيد را در ازاي وارد نمودن عرض يا طول جغرافيايي و منطقه زماني نشان ميدهد. 

 

منبع : سایت نجوم ایران