نرم افزار MODAS

نرم افزار طراحي و تجزيه تحليل اطلاعات نوري مدرن

 

منبع : سایت نجوم ایران