دیکشنری ب بيگ كرونچ (مهرمبش) (Big Crunch)


بيگ كرونچ (مهرمبش) (Big Crunch)

بيگ كرونچ (مهر مبش) يك نظريه است. بعضي از دانشمندان بر اين باورند كه اين اتفاقي است كه مي‌تواند در يك جهان بسته بيفتد. جهان از رشد متوقف شده، شروع به كوچك شدن مي‌كند. كم كم تمام مواد و تشعشعات جهان در يك نقطه طي يك برخورد بزرگ به نام بيگ كرونچ (مهرمبش) به گرد هم مي‌آيند. اين عمل برخلاف بيگ بنگ (مهبانگ) خواهد بود.

بعضي از دانشمندان معتقدند كه بعد از بيگ كرونچ (مهرمبش) احتمال يك بيگ بنگ (مهبانگ) ديگر وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com