دیکشنری س سیستم حمل و نقل فضایی (Space Transportation System) (STS)


سیستم حمل و نقل فضایی (Space Transportation System) (STS)

سیستم حمل و نقل فضایی، برنامه ای طراحی شده در ایالات متحدۀ امریکا است که شامل شاتل فضایی می شود. این برنامه راکت های پیشرفته، مخازن سوخت و فضاپیماها را که همگی قابل استفاده برای دفعات بعدی نیز هستند، شامل می شود. اگر بتوان از ماشین آلات مجدداً استفاده کرد، می توان هزینه برنامه های فضایی را کاهش داد.

سیستم حمل و نقل فضایی برنامه هایی برای کاهش هزینۀ تحقیقات فضایی دارد.

منبع :  www.noojum.com