دیکشنری ه هایپارکوس (Hipparchos)


هایپارکوس (Hipparchos)

هایپارکورس ماهواره ای است که توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شده است. این ماهواره برای اندازه گیری موقعیت ستارگان طراحی گردیده است. هایپارکوس در سال 1989 میلادی پرتاب گردید. دانشمندان آرزو دارند تا این ماهواره ستارگانی را که تا کنون ناشناخته بوده اند، پیدا کند. همچنین هایپاکورس ممکن است سیاراتی را که به دور دیگر ستارگان می گردند، پیدا کند. بعضی دانشمندان نیز معتقدند که ممکن است خورشید یک ستاره همراه داشته باشد که مدار آن وسط مسیر بین خورشید و آلفا قنطورس باشد. آنها این ستاره را نمسیس نامیده اند. اگر نمسیس وجود داشته باشد، باید هایپارکوس آن را کشف کند.

اطلاعات کسب شده از هایپارکوس منجر به حصول یک نقشه بهتر از ستارگان محدودۀ اطراف خورشید شد که تا کنون بی نظیر بوده است.

منبع :  www.noojum.com