دیکشنری ق قنطورس A (Centaurus A)


قنطورس A (Centaurus A)

قنطورس A نزديكترين كهكشان راديويي بزرگ است. قنطورس A سومين منبع راديويي قدرتمند در آسمان است. قنطورس A در عكس‌ها به صورت يك كهكشان كروي يا گرد به نظر مي‌رسد كه توسط يك رشته از غبارهاي تاريك از وسط قطع شده است. قنطورس A همچنين يك منبع  قوي اشعه X است كه نشاني از وجود فعاليت‌هاي شديد داخل آن است.

قنطورس A در فاصله 13 ميليون سال نوري از كهكشان ما قرار دارد.

منبع :  www.noojum.com