دیکشنری ش شيء بكلين – نيوگبر (Becklin-Neugebeuer Object)


شيء بكلين – نيوگبر (Becklin-Neugebeuer Object)

شيء بكلين – نيوگبر يك ستاره نوع B درخشان، بزرگ و جوان است. اين ستاره در ابرهاي كنار سحابي جبار (شكارچي) پنهان است. سطح ستاره بكلين – نيوگبر داراي دمايي معادل 20000 درجه كلوين است. اين ستاره فقط توسط اخترشناسي مادون قرمز ديده مي شود.

شيء بكلين – نيوگبر حدود ده‌ها هزار سال پيش شكل گرفته است.

منبع :  www.noojum.com