دیکشنری پ پارالاکس (اختلاف منظر) (parallax)


پارالاکس (اختلاف منظر) (parallax)

اختلاف منظور کلمه ای است که چگونگی به نظر رسیدن حرکت یک شیء را وقتی که از دو جهت جداگانه دیده می شود، توصیف می کند. این جابجایی آشکار می تواند برای اندازه گیری فاصله زمین تا اجرام موجود در فضای بیرونی، مورد استفاده قرار می گیرد.

خطی که دو نقطه را که از آن ها اختلاف منظر مشاهده می گردد، به هم وصل می کند، خط مبنا می گویند.

منبع :  www.noojum.com