دیکشنری م میراندا (Miranda)


میراندا (Miranda)

میراندا، نام یکی از اقمار اورانوس است. قطر میراندا 500 کیلومتر است. میراندا دارای کوه ها و پرتگاه های بلندی است که به دره های عمیق منتهی می گردند.

میراندا از سنگ و یخ تشکیل شده است.

منبع :  www.noojum.com