دیکشنری ف فضاپیماهای تحقیقاتی مارینر (Mariner Probes)


فضاپیماهای تحقیقاتی مارینر (Mariner Probes)

فضاپیماهای تحقیقاتی مارینر یکسری از فضاپیماهای تحقیقاتی امریکایی بدون سرنشین بودند که از کنار زهره، مریخ و عطارد گذشتند. اولین فضاپیمای تحقیقاتی مارینر در سال 1962 میلادی پرتاب گردید.

در دسامبر 1973 میلادی، مارینر 10 از کنار عطارد عبور کرد و عکس هایی را به زمین ارسال نمود.

منبع :  www.noojum.com