دیکشنری م مِتوُسَت (Meteosat)


مِتوُسَت (Meteosat)

مِتوُسَت نام یک ماهوارۀ هواشناسی است که اطلاعاتی را برای هواشناسانی که در اروپا کار می کنند، فراهم می آورد. این ماهواره عکس هایی تلویزیونی از تشکیل شدن ابر فراهم می سازد. این عکسها برای پیش بینی طوفان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات گرفته شده توسط مِتوُسَت از ایستگاه های هواشناسی به کشتی هایی که در آبهای اروپا جریان دارند، ارسال می گردد.

منبع :  www.noojum.com