دیکشنری ک كهكشان آندروميدا (امراه المسلسله) (Andromeda galaxy)


كهكشان آندروميدا (امراه المسلسله) (Andromeda galaxy)

كهكشان آندروميدا، يك كهكشان بزرگ مارپيچي در صورت فلكي آندروميدا است. اين كهكشان مانند يك قطعه كم نور و غبارآلود با چشم غير مسلح كاملاً قابل رويت است. كهكشان آندروميدا بزرگترين كهكشان در گروه محلي كهكشانهاست و داراي ستارگاني معادل دو برابر كهكشان راه شيري است. مارپيچ آندروميدا در 2/2 ميليون سال نوري از كهكشان ما واقع شده است.

كهكشان آندروميدا دورترين شيء قابل رويت با چشم غير مسلح است.

منبع :  www.noojum.com