دیکشنری خ خوشۀ ستاره ای (star cluster)


خوشۀ ستاره ای (star cluster)

خوشۀ ستاره ای، یک گروه یا یک انجمن از ستارگان می باشد. دانشمندان معتقدند خوشه های ستاره ای با هم شکل گرفته اند دو نوع خوشۀ ستاره ای وجود دارد؛ خوشه های کروی و خوشه های باز.

بیش از 1000 خوشۀ باز ستاره ای در کهکشان راه سیری وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com