دیکشنری ج جوزائی ها (رگبارهای شخانه ای) (Geminids)


جوزائی ها (رگبارهای شخانه ای) (Geminids)

جوزائی ها، یک رگبار شهابی هستند. آنها در ماه دسامبر از روی زمین قابل رؤیتند. رگبار آنها حدود 13 دسامبر به اوج فعالیت خود می رسد. جوزائی ها یکی از بهترین و درخشانترین رگبار شهابی است. در رگبار جوزائی ها حداکثر 50 شهاب در هر ساعت وجود دارد.

به نظر می رسد که جوزائی ها از صورت فلکی جوزا (دوپیکر) سرچشمه گرفته باشند.

منبع :  www.noojum.com