دیکشنری د دومین تماس (second contact)


دومین تماس (second contact)

دومین تماس، یکی از مراحل خورشید یا ماه گرفتگی است. در یک گرفت ماه، دومین تماس زمانی حاصل می شود که ماه کاملاً توسط سایه یا تاریکی زمین پوشیده شود. در یک خورشید گرفتگی، دومین تماس زمانی است که لبه های ماه و سطح خورشید در ابتدای گرفتگی یکدیگر را لمس می کنند.

او تعدادی عکس از محرله دومین تماس در خورشید گرفتگی تهیه کرد.

منبع :  www.noojum.com