دیکشنری ت تداخل سنج (Interferometer)


تداخل سنج (Interferometer)

تداخل سنج نام گروهی از وسایل نوری یا رادیو تلسکوپ هاست. شکلی که آن ها را به همدیگر پیوند می دهد، آرایه خوانده می شود. یک تداخل سنج تصاویری شفافتر و واضحتر از یک سیگنال تلسکوپ بزرگ تولید می کند و می تواند برای اندازه گیری فواصل بین اجرام در فضا ببه کار رود.

تداخل سنج نوع مخصوص از رصدخانه است.

منبع :  www.noojum.com