دیکشنری ن نوترون (neutron)


نوترون (neutron)

نوترون یکی از ذراتی است که هستۀ اتم را تشکیل می دهد. این ذره هیچ بار الکتریکی ندارد.

نوترون ها در تمام اتم ها بجز اتم هیدروژن وجود دارند.

منبع :  www.noojum.com