دیکشنری و وزن (weight)


وزن (weight)

وزن، آنچه را كه هنگام جاذبه بر جرم يك جسم اتفاق مي‌افتد توصيف مي‌كند. نيروي جاذبه‌اي زمين همه چيز را چه نزديك و چه دور از زمين باشد، به سمت پايين جذب مي‌كند و به آن وزن مي‌دهد. وزن يك جسم، قابل اندازه‌گيري است. وزن يك جسم بستگي به ضعيفتر يا قويتر بودن نيروي جاذبه‌اي كه آن را خواهد كشيد، تغيير مي‌كند. وزن يك شخص روي ماه، بسيار كمتر از وزنش در زمين است؛ زيرا نيروي جاذبه بر روي ماه كمتر است.

دو واحد رايج وزن، پوند و نيوتن مي باشند.

منبع :  www.noojum.com