دیکشنری ر ریز موج (microwave)


ریز موج (microwave)

ریز موج ها قسمتی از طیف الکترومغناطیسی هستند. ریز موج ها رادیویی با فرکانس خیلی بالا هستند. ریز موج ها برای برقراری ارتباط با فضاپیماها و ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ریزموج ها می توانند در امتداد شعاع های نوری مقصدی را دقیقاً مورد هدف قرار دهند.

منبع :  www.noojum.com