دیکشنری ت تایتان (Titan)


تایتان (Titan)

تایتان، یک قمر است. تایتان یکی از 23 قمر زحل است. تایتان با قطری معادل 5140 کیلومتر، دومین قمر از نظر بزرگی در منظومۀ شمسی است. فضاپیماهای تحقیقاتی وویجر از کنار تایتان پرواز کردند و دریافتند که این قمر دارای جوی بسیار ضخیم است. این جو دارای رنگی نارنجی بود و به نظر می رسد که بیشتر آن از نیتروژن ساخته شده است.

تایتان بزرگترین قمری است که به دور زحل می گردد.

منبع :  www.noojum.com