دیکشنری س سنمت الراس (zenith)


سنمت الراس (zenith)

سمت الراس توصيف نقطه‌اي در كره سماوي است كه مستقيما در بالاي سر يك ناظر قرار دارد.

متضاد سمت الراس سمت القدم مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com