دیکشنری م ماه نو (new Moon)


ماه نو (new Moon)

ماه نو، شروع دور قمری است که قبل از تربیع اول ماه شروع می شود.

ماه نو به شکل یک خط نوری هلالی شکل که منعکس شده از خورشید است، رؤیت می گردد.

منبع :  www.noojum.com