دیکشنری د دب اکبر (Ursa Major)


دب اکبر (Ursa Major)

دب اکبر یا خرس بزرگ، یک صورت فلکی در نیمکرۀ شمالی است. این صورت فلکی به دلیل وجود یک گروه از ستارگان معروف و شناخته شده به نام گاو آهن در آن، براحتی قابل تشخیص است. این هفت ستاره بسیار درخشانند. آنها می توانند برای نشان دادن جهت ستارۀ قطبی یا دیگر صورفلکی مورد استفاده قرار گیرند. دب اکبر همچنین یک گروه از کهکشان ها را در برمی گیرد که به ابرخوشه محلی تعلق دارند.

دب اکبر از نظر بزرگی سومین صورت فلکی در نیمکرۀ شمالی است.

منبع :  www.noojum.com