دیکشنری ک کهکشان نامنظم (irregular galaxy)


کهکشان نامنظم (irregular galaxy)

کهکشان نامنظم نوعی کهکشان است که یک جرم بی شکل را می سازد. دیگر کهکشان ها به شکل مارپیچ یا بیضوی هستند.

کهکشان های نامنظم، مانند دیگر کهکشان ها مجموعه ای از ستارگان، گاز و غبار می باشند.

منبع :  www.noojum.com