دیکشنری ث ثوریها (Taurids)


ثوریها (Taurids)

ثوری ها، یک رگبار شهابی هستند که می توان آنها را در نوامبر روی زمین دید. این رگبار حدود 8 نوامبر به اوج فعالیت خود می رسد. در رگبار ثوری ها حداکثر 10 شهاب در یکساعت وجود دارد.

به نظر می رسد که ثوری ها از صورت فلکی ثور سرچشمه می گیرند.

منبع :  www.noojum.com