دیکشنری گ گوی آتشین (fireball)


گوی آتشین (fireball)

گوی آتشین، نوعی شهاب است. گوی آتشین یک شهاب بسیار بزرگ و درخشان است. گوی های آتشین ممکن است رنگی روشن داشته باشند. آنها وقتی که سقوط می کنند، ممکن است ردی از خود در هوا بر جای گذارند. گوی های آتشین امکان دارد به طور کامل در جو زمین نسوزند. آنها مانند شهابسنگ ها می توانند روی زمین بیفتند. گوی های آتشین، شهاب نیز نامیده می شوند.

هیچکس، به طور قطع نمی داند چه موقع یک گوی آتشین ظاهر می شود.

منبع :  www.noojum.com