دیکشنری ج جعبۀ جواهر (Jewel Box)


جعبۀ جواهر (Jewel Box)

جعبۀ جواهر نام خوشه ای از ستارگان است که در قسمتی از صورت فلکی که صلیب جنوبی نامیده می شود، قرار دارند. جعبۀ جواهر از نیمکرۀ شمالی غیرقابل رؤیت است. درخشانترین ستاره در جعبۀ جواهر یک ابر غول آبی به نام صلیب کاپا است.

فاصلۀ جعبۀ جواهر از زمین 7800 سال نوری است.

منبع :  www.noojum.com