دیکشنری ن نمودار هرتس پرونگ- راسل (Hertzsprung – Russell diagram)


نمودار هرتس پرونگ- راسل (Hertzsprung – Russell diagram)

نمودار هرتس پرونگ- راسل روشی برای تفکیک و گروه بندی ستارگان است. ستارگان بر روی این نمودار بر اساس رنگ، دما و درخشش خود قرار می گیرند. نمودار هرتس پرونگ- راسل نشان می دهد که اکثر ستارگان در یک نوار به نام رشته اصلی قرار می گیرند.

تقریباً تمامی ستارگان در گروه های مشخص شده ای در نمودار هرتس پرونگ- راسل قرار می گیرند.

منبع :  www.noojum.com