دیکشنری س سال کهکشانی (galactic year)


سال کهکشانی (galactic year)

سال کهکشانی زمانی است که در آن خورشیذ در مدار خود یک دور کانل به دور مرکز کهکشان می گردد.

سال کهکشانی حدود 220 میلیون سال طول می کشد.

منبع :  www.noojum.com