دیکشنری ت تداخل سنج رادیویی (radio interferometer)


تداخل سنج رادیویی (radio interferometer)

تداخل سنج رادیویی، نوعی رادیو تلسکوپ است. تداخل سنج رادیویی وسیله ای است که به اخترشناسان اجازه دریافت تپ های بسیار ضعیف را از فضا می دهد. تداخل سنج رادیویی از یک گروه آنتن بشقابی یا انواع آنتن دیگر که آرایه نامیده شده اند، ساخته می شود. هر قسمت از آرایه قسمت مختلفی از فضا را می پوشاند.

بزرگترین تداخل سنج رادیویی دنیا، در سوکورو واقع در نیومکزیکو است، که شامل 7 آنتن بشقابی بزرگ می شود.

منبع :  www.noojum.com