دیکشنری ف فرستنده (transmitter)


فرستنده (transmitter)

فرستنده یک ماشین است. فرستنده ماشینی است که می تواند یک موج رادیویی را تولید کند و آن را بیرون فرستد یا آن را پخش کند. فرستنده شامل تجهیزاتی برای ساختن تپ افزایش قدرت آن و بر روی آنتن بردن آن می شود. از طریق آنتن تپ رادیویی به فضا ارسال می گردد.

تپ رادیویی که به وسیله فرستنده ارسال می گردد، توسط یک گیرنده دریافت خواهد شد.

منبع :  www.noojum.com