دیکشنری ع عصرفضا (Space Age)


عصرفضا (Space Age)

عصر فضا نامی است که به آخرین دهه های سده 1900 میلادی داده شده است. در این زمان بود که انسان قادر شد برای اولین بار راکتی بسازد که دارای قدرت کافی برای قرار دادن ماهواره ها در مدار زمین باشد. اولین ماهواره توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 میلادی پرتاب گردید. در نیمۀ اول سدۀ 1900 میلادی تعدادی از کشورها روی راکت ها کار می کردند. این کارها انسان را به کرۀ ماه فرستاد و فضاپیماهای تحقیقاتی را برای مطالعۀ دورترین سیارات، به پرتاب درآورد.

امروزه همۀ ما در عصر فضا زندگی می کنیم.

منبع :  www.noojum.com