دیکشنری ا اورانیوم (uranium)


اورانیوم (uranium)

اورانیوم یک عنصر رادیواکتیو است. این عنصر یک فلز بسیار سنگین با رنگ سفید مایل به خاکستری است که در فرآیند شکافت هسته ای برای ایجاد انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

اوارنیوم تحت عنوان سوخت در رآکتور اتمی مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع :  www.noojum.com