دیکشنری ج جونو (Juno)


جونو (Juno)

جونو نام یک سیارک درخشان است که در مداری به دور خورشید قرار دارد. قطر جونو حدود 240 کیلومتر است. جونو اولین بار در سال 1804 کشف گردید.

مدار جونو از بین مدارهای مریخ و مشتری عبور می کند.

منبع :  www.noojum.com