دیکشنری ز زحل (Saturn)


زحل (Saturn)

زحل سیاره ای در منظومۀ شمسی است. این سیاره دومین سیاره از نظر بزرگی و بالغ بر نه برابر زمین است. زحل ششمین سیاره به نسبت دوری از خورشید است. این سیاره توپی از گاز هیدروژن و هلیم است. فضاپیماهای وویجر1 و2 از کنار زحل پرواز کردند. آنها نشان دادند که نوارهای روشن و تاریک که در سطح این سیاره دیده می شوند، توسط بادها به وجود می آیند. زیباترین مشخصۀ زحل، نظم حلقه های آن است که در بالای استوای آن به دور سیاره قرار گرفته اند. حیات بر روی زحل وجود ندارد.

دانشمندان بر این باورند که زحل ممکن است هسته ای با جرم زیاد و آهنی داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com