دیکشنری ک کاشف بین المللی تشعشعات ماوراء بنفش (IUE)


کاشف بین المللی تشعشعات ماوراء بنفش (IUE)

کاشف بین المللی تشعشعات ماوراء بنفش (International Ultraviolet Explorer)  یک ماهواره است. این ماهواره در سال 1978 میلادی به منظور مطالعۀ تشعشعات ماوراء بنفش خورشید پرتاب گردید. این ماهواره یک تلسکوپ انعکاسی 45 سانتیمتری را با خود حمل می کند. تجهیزات آن تشعشعات ماوارء بنفش را مطالعه، و نتایج را به زمین ارسال می کند.

کاشف بین المللی تشعشات ماوراء بنفش قسمتی از یک پروژۀ مشترک بین اروپا و امریکا بود.

منبع :  www.noojum.com