دیکشنری ق قلایص (حوریان دریایی) (Hyades)


قلایص (حوریان دریایی) (Hyades)

قلایص یک خوشۀ ستاره ای است. این خوشه یک خوشۀ باز در صورت فلکی ثور یا گاو است. این خوشه نزدیکترین خوشه ستاره ای به زمین است. خوشۀ ستاره ای قلایص 130 سال نوری از زمین فاصله دارد.

درخشانترین ستارگان در خوشۀ ستاره ای قلایص، یک شکل V می سازند.

منبع :  www.noojum.com