دیکشنری غ غروب خورشید (sunset)


غروب خورشید (sunset)

غروب خورشید، زمانی است که لبه یا کناره های خورشید در هنگام غروب کردن خورشید در آسمان از افق نمایان می گردد. زمین هر 24 ساعت یک بار حول محور خود می گردد. تقریباً نصف این مدت زمان، قسمتی از زمین، نور خورشید را دریافت می کند. این قسمت در حال طی کردن روز می باشد. همان طور که زمین به چرخش خود ادامه می دهد، نواحی روشنی از خورشید دور می گردد. این زمانی است که غرب خورشید، قابل مشاهده می باشد.

نور خورشید در هنگام غروب شروع به محو شدن کرد.

منبع :  www.noojum.com