دیکشنری خ خط سیر (trajectory)


خط سیر (trajectory)

خط سیر، مسیری است که توسط یک جسم به وجود می آید. این جسم تحت تأثیر یک نیروی خارجی در حرکت است. گرانش اجسام را به طرف زمین می کشاند مگر آن که نیروی خارجی وارده به حدی قوی باشد که به سرعت فرار برسد.

خط سیر فضاپیما، آن را به بالای جود زمین بلند کرد زیرا راکت های قدرتمند برای پرتاب آن مورد استفاده قرار گرفته بودند.

منبع :  www.noojum.com