دیکشنری س سفینۀ ماه گرَد (Lunar Excursion Module)


سفینۀ ماه گرَد (Lunar Excursion Module)

سفینۀ ماه گرَد، یک فضاپیماست. این سفینه در مداری به دور ماه قرار داشته و به فضاپیمای دیگری متصل است. سفینۀ ماه گرد می تواند جدا شده، خودش حرکت کند و فضانوردان را به سطح ماه ببرد.

اولین انسان ها در سال 1969 میلادی از سفینه ماه گرَد قدم به روی ماه گذاشتند.

منبع :  www.noojum.com