دیکشنری ی یونوسفر (یون سپهر) (ionosphere)


یونوسفر (یون سپهر) (ionosphere)

یونوسفر یک لایۀ یونی موجود در جو است. این لایه در ارتفاعی بین 80 تا 640 کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد. بارهای الکتریکی موجود در یونوسفر، امواج رادیویی را به زمین منعکس یا بر می گرداند. این بارها الکتریکی در روز و شب تغییر می کنند و تحت تأثیر لکه های خورشیدی قرار دارند.

یونوسفر توسط تشعشعات ماوراء بنفش و X خورشیدی به وجود آمده است.

منبع :  www.noojum.com