دیکشنری س سیارک های تروایی (Trojan asteroids)


سیارک های تروایی (Trojan asteroids)

سیارک های تروایی، دو گروه از سیارک ها هستند که در مدار مشتری قرار دارند.

بالغ بر 200 سیارک در گروه های سیارک های تروایی یافت گردیده اند.

منبع :  www.noojum.com