دیکشنری گ گسيل (تابش، نشر) emission


گسيل (تابش، نشر) emission

گسيل به معني بيرون دادن يا منتشر كردن است. يك ستاره كه گسيلنده امواج راديويي است امواج راديويي منتشر مي‌كند. يك سحابي گسيلي از خود انرژي بيرون مي‌دهد.

منبع :  www.noojum.com