دیکشنری ق قوس آ (Sagittarius A)


قوس آ (Sagittarius A)

قوس آ، نام یک منبع رادیویی است. به نظر می رسد این منبع رادیویی با مرکز کهکشان مرتبط باشد. چنین به نظر می رسد که قوس آ حداقل چهار قسمت دارد. تپ های ارسالی از قوس آ با وجود آن که به ما نزدیکترند، به اندازه تپ های منابعی مانند کهکشان رادیویی قوی نیستند.

قوس آ فقط یکی از چند اجرام جالبی است که در صورت فلکی قوس یافت شده اند.

منبع :  www.noojum.com