دیکشنری گ گروه پشتيباني (backup crew)


گروه پشتيباني (backup crew)

گروه پشتيباني گروهي از فضانوردانند. اين گروه به نحوي تعليم ديده‌اند كه قادرند به جاي اعضاء گروه اصلي يك فضاپيما در يك پرواز فضايي با سرنشين شركت كنند. ضرورت وجود اين افراد به خاطر احتمال اين كه يك يا چند نفر از اعضاء گروه اصلي دچار بيماري يا حادثه شوند، مي‌باشد.

گروه پشتيباني دقيقاً همان تعاليمي را كه گروه اصلي فرا مي‌گيرند، همزمان با آنها فرا خواهند گرفت.

منبع :  www.noojum.com