دیکشنری گ گرفتگي (eclipse)


گرفتگي (eclipse)

گرفتگي موقعي اتفاق مي‌افتد كه نور يك جسم با حضور جسم ديگر قطع گردد. خورشيد گرفتگي (كسوف) هنگامي اتفاق مي‌افتد كه ماه بين آن و زمين قرار گيرد. ماه گرفتگي (خسوف) هنگامي اتفاق مي‌افتد كه ماه از داخل سايه‌اي كه زمين ايجاد كرده، عبور مي‌كند. خورشيد گرفتگي مي‌تواند كامل يا جزئي باشد. سومين نوع خورشيد گرفتگي، حلقه‌اي است.

گرفتگي ماه مي‌تواند كامل باشد و اين وقتي اتفاق مي‌افتد كه ماه كاملاً از داخل سايه ايجاد شده توسط زمين عبور مي‌كند. گرفتگي مي‌تواند جزيي باشد و اين وقتي اتفاق مي‌افتد كه فقط قسمتي از سايه ايجاد شده توسط زمين روي ماه افتاده باشد.

خورشيد گرفتگي (كسوف) بيش از ماه گرفتگي (خسوف) معمول مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com