دیکشنری ع عدسی (lens)


عدسی (lens)

عدسی قطعه ای از پلاستیک یا شیشۀ شفاف با طرفین منحنی است. عدسی ها می توانند محدب یا مقعر باشند. از عدسی ها در تلسکوپ ها، دوربین ها، دوربین های دوچشمی و دیگر وسایل نوری استفاده می گردد. یک عدسی اشعه های نوری را متمرکز می سازد و خم می کند، بطوری که یک تصویری واضح که بتوان آن را از یک چشمی دید یا تصویر برداری کرد، ایجاد نماید.

تلسکوپ های نجومی بزرگ، هم عدسی و هم آینه دارند.

منبع :  www.noojum.com